mintage30 Social Psychology http://morbido.ir 2020-10-22T08:42:39+01:00 text/html 2017-02-13T16:42:17+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور اعتیاد و پارک رات ها! http://morbido.ir/post/26 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">!Addiction and Rat Park</b></div> <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">دکتر بروس الکساندر؛ روان شناس دانشگاه سیمون فریزر ونکوور کانادا از سال 1970 میلادی بر روی روان شناسی اعتیاد پژوهش نمود. او در سال 2005 از دانشگاه مزبور بازنشست شد. این پژوهش گر و روان شناس کانادایی برای مطالعه بر روی اعتیاد, آزمایش جالبی را ترتیب داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;نوآوری او برای مطالعه و پژوهش بر روی اعتیاد؛ "پارک رات ها" نام گرفت. پارک رات ها(</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Rat Park</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">) محیط بسیار فرا</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خ اما محصوری است که موش های بزرگ آزمایشگاهی به آب و غذای مناسب و فراوان دسترسی دارند. در عین حال وسایلی برای تفریح و بازیگوشی آن ها در آن جا تعبیه می شود. می توان تصور کرد که پارک رات ها؛ هم نیاز های فیزیولوژیک(آب, غذا و جفت گیری) و هم نیاز به روابط اجتماعی(دور هم بودن,بازی و لذّت) را یک جا برآورده می کند؛ بهشت رات ها!</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>آزمایشِ نوآورانه ی الکساندر برای پژوهش بر روی اعتیاد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">او در ابتدای کار یک موش(رات) را در قفسی تنها گذاشت. این موش دو بطری آب در دسترس داشت. در یک بطری کوکایین یا هرویین و در بطری دیگر فقط آب. موش(رات) تنها و دور افتاده ی از گروه به بطری مواد مخدر پناه برد و مرگ به علت مسمومیت دارویی(overdose) با مواد مخدر؛ &nbsp;پایان کار موش تنها و زندانی در قفس شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">موش های پارک رات ها نیز به دو نوع آب خوراکی دسترسی داشتند؛ بطری های حاوی مواد مخدر و بطری های آب بدون ماده ی مخدر. موش های پارک سراغِ بطری مواد مخدر نرفتند؛ زیرا آن ها از روابط اجتماعی, بازی و دورهمی بهره مند بودند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>چهارگانه ی سلامت روان و اعتیاد</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به دیگر سخن روابط اجتماعی از دیدگاه انسانی کارکرد گسترده و مهمی را بر دوش می گیرد. چهارگانه ی سلامت روان؛ "<b>نیاز به تعلق داشتن, زندگی معنادار, عزت نفس و کنترل</b>" می تواند آزمایش دکتر الکساندر را از دیدگاه روان شناسی اجتماعی تبیین نماید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در مقاله ی<font color="#000099">&nbsp;</font></font><a href="http://morbido.ir/post/1" target="" title=""><font color="#000099">"واکنش های روان شناختی و عصبی-هورمونی به طرد"</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;نشان دادیم که طرد و مستثنا انگاشته شدن در راه اندازی &nbsp;"درد" در همان جایگاه آناتومیک و فیزیولوژیک مغزی که درد فیزیکی راه اندازی می شود, نقش دارد. "تعلق داشتن" و "زندگی معنا دار" را بسیاری از پژوهش گران دو روی یک سکه می دانند. تعلق داشتن, دورهم بودن و بهره گیری از شادی و لذت های پذیرفته شده در هنجارهای هر جامعه بسیاری از فروماندگی های روحی را توان بخشی می کند. در همین زمینه دکتر الکساندر نشان داد که موش هایی که از قفس تنهایی به پارک رات ها برده می شوند؛ به تندی بازیابی می شوند و دیگر سراغ بطری های آب همراه با مواد مخدر نمی روند. &nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>میدان جنگ ویتنام برای سربازان آمریکایی دو پی آمد در برداشت؛&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. ترس و هراس همیشگی از کشته شدن و نیز دوری از خانواده</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. سربازان برای رهایی از هراس و اضطراب میدان نبرد به تزریق هرویین روی آوردند. پی آمد جنگ ویتنام برای جامعه ی آمریکا افزایش 20 درصدی معتادان آواره در شهرها بود. به عبارت دیگر ویتنام؛ بهشت هرویین جهان؛ آوردگاهی بود که جان و جسم سربازان را یک جا در هم می کوبید؛ گاهی مرگ جسمانی و گاهی هم اعتیاد! هر چند 95% سربازان بازگشته به دامان خانواده, بهبود می یافتند. این بهبودی نشان داد؛ <b>ارتباط و تعلق داشتن یعنی؛ اعتیاد نه!</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>نقش "کنترل" در پیش آیند های زندگی واقعی</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در مقاله ی&nbsp;</font><a href="http://morbido.ir/post/8" target="" title=""><font color="#000099">" اثر تماشاگر"</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;بر پایه ی چهارگانه ی سلامت روان به نقش "کنترل" در پیش آیند های زندگی واقعی برای تلاش و امید در مسؤولیت های زندگی پرداختیم. از دست دادن احساس کنترل بر زندگی واقعی؛ ترس, اضطراب و هراس سربازان آمریکایی را در روی آوردن به تزریق هرویین تبیین می کند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به بیانی دیگر بوروکراسی, قوانین و رویه های خَلقُ السّاعه, احساس کنترل بر زندگی جاری را از فرد می گیرد و اضطراب و نبود اطمینان از آینده را جای گزین آن می کند. زخم های پی در پی بر بدنه ی روانی فرد و خانواده توان رو در رویی و بازیابی را فرو می کاهد و ضربه های بعدی, فرد را به آسانی از پای در می آورد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پی نوشت:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. در آغاز این ویدیو درباره ی "هرویین" یا دیامورفین گزارش کوتاهی ارایه می شود. در واقع&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">می توان</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">از مورفین برای تسکین درد در موارد خاص به صورت بالینی و بیمارستانی بهره برد بدون ابتلا به اعتیاد!&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. همان گونه که در مقاله ی "</span><a href="http://morbido.ir/post/16" target="" title=""><font color="#000099">مسیر های دوپامینی درشیزوفرنی و داروهای آنتی سایکوز</font></a><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">" یادآوری شد؛ مسیر مزولیمبیک(پاداش/لذت) کارکرد مهمی در اعتیاد دارد. پژوهش های بنیادی در زمینه ی گیرنده های دوپامینی D2/D4 در سطح ملی راهگشا و راهنما خواهد بود. پژوهش های پرسش نامه ای به تنهایی از پسِ تبیین و روشن سازی لایه های پنهان مانده ی اعتیاد &nbsp;بر نمی آیند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">3. در مقاله ی بالا بیان نمودیم اعتیاد فقط معطوف به مواد مخدر صنعتی و سنتی نمی شود. در این ویدیو نیز نشان می دهد؛ گستره ی اعتیاد علاوه بر قمار به رفتارهایی دیگر مانند اعتیاد به فضای مجازی و اینترنت نیز تعمیم یافته است.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">4. درباره ی&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">آموزه های</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;تربیتی بر پایه ی سبک زندگی ایرانی- اسلامی سخن و مقاله های گوناگون نوشته و گزارش شده است. مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها, سینه به سینه آموزه های هزاره ها و سده ها را به فرزندان خویش رسانده اند. این آموزه ها سبک زندگی همراه با تاب آوری(صبر, توکل و ایمان) را در سرشت و کنش نسل بعد نهادینه می کند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">5. هدف گذاری و بارگذاری آموزه ها ی تربیتی&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">آموزشی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">همراه با بهره گیری از توان نهفته و آشکار "گذرگاه پاداش(مزولیمبیک)" می تواند فرد را در برابر اعتیاد در معنای علمی آن ایمن نماید. در این باره, پیش در آمد کوتاهی با عنوان؛ </span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">"بارگذاری پاداش؛ توزیع, پیکر بندی و شکل دهی به رفتار"</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"> خواهیم نگاشت.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/t8o50]</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/Iuvhd]</div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/QnqbK]</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>منابع و مقاله هایی برای مطالعه ی بیشتر:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b>1.&nbsp;<a href="http://www.brucekalexander.com/curriculum-vitae" target="" title="">http://www.brucekalexander.com/curriculum-vitae</a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b>2.&nbsp;<a href="http://www.brucekalexander.com/" target="" title="">http://www.brucekalexander.com/</a></b></font></div><div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.brucekalexander.com/articles-speeches/rat-park/148-addiction-the-view-from-rat-park" target="" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><br></b></font></a></div><div><div style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">3.&nbsp;<a href="http://www.brucekalexander.com/articles-speeches/rat-park/148-addiction-the-view-from-rat-park" target="" title="">http://www.brucekalexander.com/articles-speeches/rat-park/148-addiction-the-view-from-rat-park</a></font></b></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><h1 id="title" class="a-spacing-none" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.2; text-align: start; margin-bottom: 0px !important;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">4. "جهانی سازی اعتیاد؛ یک مطالعه بر روی فقر روحی" تالیف دکتر بروس الکساندِر</font></h1><div><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51UdABgISnL._SX329_BO1,204,203,200_.jpg"></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ee"><u><br></u></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div></div> text/html 2017-02-12T19:40:03+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور عوارض آنتی سایکوزها؛ آکاتیزیا و دیس تونیا http://morbido.ir/post/25 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Side Effects of Anti-psychotics; Akathisia and Dystonia</b></div> <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در مقاله ی پیشین درباره پارکینسونیسم؛ یکی دیگر از عوارض داروهایی که برای درمان شیزوفرنی به کار می رود گزارشی ارایه نمودیم. در این مقاله عوارض نورولوژیک این داروها را از منظری دیگر مورد بررسی قرار می دهیم. اثرات داروهای آنتی سایکوز بر "دستگاه حرکتی" به دو دسته تقسیم می شوند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. نارسایی های حاد حرکتی؛ آکاتیزیا, دیس تونیا و پارکینسونیسم</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. کندی وتاخیر در حرکت و آغاز آن؛ دیس کینزی تاخیری و حرکت غیر ارادی ماهیچه های اطراف دهان(perioral movement)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>ویژگی های کلینیکی آکاتیزیا(بی قراری جرکتی)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. "ناتوانی در آرام و بی حرکت نشستن" و " پافشاری برای حرکت"&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. پریشانی ذهنی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. اهمیت سردرگُمی در تشخیص بالینی آکاتیژیا از آژیتاسیون!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهی برای بهبود آژیتاسیون دوز درمانی داروهای آنتی سایکوز افزایش می یابد که منجر به بروز بیشتر آکاتیزیا نیز می گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">4. جا به جایی وزن از یک پا به پای دیگر, راه رفتن بر یک نقطه, ناتوانی در آرام نگاه داشتن زانوها و احساس بی قراری درونی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>آغاز آکاتیزیا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. به طور معمول 5 روز پس از آغاز درمان با داروهای آنتی سایکوز آکاتیزیا بُروز می یابد. اما گاهی 2-3 روز پس از درمان نیز آشکار می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. نشانه های پاتوفیزیولوژیک به منطقه ای بیرون از "جسم سیاه" برای بروز آکاتیزیا اشاره دارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. علاوه بر نسل اول داروهای ضد روان پریشی, کووتیاپین و نیز آریپیپرازول باعث بروز آکاتیزیا می شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مدیریت آکاتیزیا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. کاهش دوز داروی آنتی سایکوز و تغییر دارویی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. تجویز بتا بلوکر؛ ایندرال(در صورت امکان پذیر نبودن گزینه ی اول)&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. نجویز بنزودیازپین های با قدرت بالا(کلونازپین)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>دیس تونیای حاد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">انقباض های(اسپاسم یا گرفتگی) متناوب و مداوم عضلات زبان, صورت, گردن و پشت که اغلب 5 روز پس از درمان با آنتی سایکوزها شروع می شوند. البته گاهی دیس تونیا چند ساعت پس از درمان با داروهای یاد شده بروز می یابد. مهار گیرنده های D2 در "جسم سیاه" باعث بروز این عارضه ی جانبی دارویی است. مردان جوان, بالاترین خطر مصرف داروهای ضد روان پریشی قوی (مانند هالوپریدول و فلوفنازین) را تجربه می کنند. تظاهرات بالینی این نارسایی "دستگاه حرکتی" بسیار ترس آور است و به سرعت به درمان با دارو های آنتی پارکینسونیسم پاسخ می دهد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>انواع دیس تونیا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. بحران حرکت چشم حول محور قدامی-خلفی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. دیس تونی گردن(تورتی کولی و رتروکولی)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. بزرگی و برآمدگی زبان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">4. دیس تونیای حلق وحنجره</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پی نوشت:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در این چند مقاله تلاش شد که به طور جامع به داروهای ضد روان پریشی یا آنتی سایکوز از جنبه های گوناگون با دیدگاهی بالینی پرداخته شود. به هر روی, ادامه ی بررسی داروهای آنتی سایکوز را به مجالی دیگر وا می گذاریم و موضوع اعتیاد را پی خواهیم گرفت.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/a4ESV]</div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-02-11T19:52:39+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور عوارض آنتی سایکوزها؛ عوارض خارج هرمی(Parkinsonism) http://morbido.ir/post/23 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">&nbsp;Parkinsonism</b><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>&nbsp;of Anti-psychotics; Extra-pyramidal&nbsp;Side Effects or Parkinsonism</b></font></div> <div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در چند مقاله ی پیشین از عوارض جانبی داروهای آنتی سایکوز که برای درمان شیزوفرنی به کار می روند گزارش هایی ارایه نمودیم. عوارض خارج هرمی که به ویژه در نسل اول داروهای یاد شده بُروز می یابند؛ نشانه هایی از "نارسایی های حرکتی" بیماری پارکینسون را به نمایش می گذارند. همسان بودن پیامد و نشانه های "</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">پارکینسون و&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">عوارض خارج هرمی داروهای آنتی سایکوز" را می توان در یکسان بودن &nbsp;علت "آناتومیک و فیزیولوژیک" هر دو در مغز دانست.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ویژگی های بالینی پارکینسونیسم عبارت اند از:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. نقاب وارگی چهره(masklike facies)؛ به حدّاقل رسیدن میمیک صورت</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. لرزش در استراحت(resting tremor)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. کندی و آرامی حرکتی(bradykinesia)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">4. سختی چرخ دنده ای(cogwheel rigidity)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">5. تُند گامی(shuffling gait)؛ تند شدگی راه رفتن مانند پارکینسون&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">6. کُندی روانی-حرکتی(psycho-motor&nbsp;retardation)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پارکینسونیسم؛ عارضه ی جانبی داروهای آنتی سایکوز!</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. نخستین نشانه ی بروز عارضه ی جانبی یاد شده؛ کاهش بیان گری چهره و نبود تعادل در راه رفتن فرد است. &nbsp;هماهنگی نوسان ها و تقابل دست ها و پاها به حفظ تعادل در پیاده روی کمک شایانی می کند. از دست رفتن تعادل و هماهنگی به هنگام &nbsp;راه رفتن در پارکینسونیسم و نبود بیان گری در چهره ی بیمار پیش آگهی بروز نارسایی های بعدی است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. لرزش در حال استراحت( مانند pill-rolling) نشانه ی دیگری از پارکینسونیسم به حساب می آید. لرزش و ترمور برآمده از داروهای آنتی سایکوز بر خلاف "پارکینسون ایدیوپاتیک" برجسته و چشمگیر نیست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مکانیسم عوارض خارج هرمی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای تبیین بُروز نارسایی در "دستگاه حرکتی" به علت مصرف دارو های آنتی سایکوز,&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">می توان به هماهنگی و تعادل دو مسیر یا ناحیه ی مغزی اشاره نمود:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1. عقده های قاعده ای(basal ganglia )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. جسم سیاه(&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">substantial nigra)</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر چند کنش گری آنتی کولینژریکی عقده های قاعده ای چند برابر کنش گری دوپامینی جسم سیاه گزارش شده, اما برآیند تعادل این دو؛ بیانگر هماهنگی در دستگاه حرکتی آدمی است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">اگر کارکرد مسیر یا کنش گری دوپامینی در جسم سیاه کاهش یابد این تعادل به هم می خورد:</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. اگر ناحیه ی pars compacta&nbsp;واقع در "جسم سیاه" از بین برود فرد دچار پارکینسون می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. اگر "گیرنده های D2" در "جسم سیاه" مهار یا بلوکه شوند فرد دچار عوارض خارج هرمی داروهای آنتی سایکوز می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مدیریت پارکینسونیسم برآمده از داروهای آنتی سایکوز</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. کاهش دوز داروی آنتی سایکوز</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. تجویز داروهای آنتی کولینرژیک(مانند تری هگزیل فنیدیل, بنرتروپین و بی پریدین)&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تجویز داروهای آنتی کولینرژیک برای مورد یاد شده؛ انتخاب دوم به حساب می آید. این گزینه برای بیمارانی تجویز می شود که حتی دوز های کمتر از دوز درمانی باعث عوارض خارج هرمی در آنها می گردد. دارو های آنتی کولینرژیک کنش گری گیرنده های موسکارینی را کاهش می دهد. این کاهش به برقراری تعادل دوباره بین گیرنده های دوپامینی و کولینرژیکی کمک می کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. تجویز آمانتادین جهت تعدیل آزادسازی پیش سیناپسی دوپامین</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>عوارض جانبی داروهای آنتی کولینرژیک</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">مهار و بلوکه کردن گیرنده های موسکارینی توسط داروهای آنتی کولینرژیک در دو سطح صورت می گیرد:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. مرکزی؛ مهار گیرنده های موسکارینی در CNS عوارض جانبی زیر را به دنبال دارد:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">الف. نارسایی های شناختی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ب. هذیان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">پ. تب یا افزایش دمای بدن</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. عوارض جانبی پیرامونی شامل:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">الف. خشکی دهان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ب. تیرگی دید و گلوکوما</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">پ. انسداد روده( در هم رَوی روده ها و ایجاد یبوست)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ت. احتباس ادرار</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پی نوشت:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">پژوهش ها نشان می دهند اثرات درمانی داروهای آنتی سایکوز زمانی روی می دهد که 60-75 درصد گیرنده ها ی دوپامینی با داروی آنتی سایکوز اِشغال شده باشند. اگر اِشغال گری یاد شده بیش از 78% باشد, عوارض خارج هرمی یا پارکینسونیسم بروز می کند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/OavRH]</div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div></div> text/html 2017-02-11T10:00:44+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ علایم شناختی http://morbido.ir/post/22 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Neuroleptic vs. Atypical; Cognitive Symptoms</b></div> <div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">آیا نسل دوم داروهای آنتی سایکوز برای درمان نارسایی های شناختی موثرتر از داروهای نسل اول اند؟</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">پاسخ: پژوهش های گذشته نشان می دادند که نسل دوم داروهای یاد شده, برای بهبود "شناخت"در شیزوفرنی برتری دارند. ولیکن پژوهش های بعدی دو نکته را روشن ساخت:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. برتری نسل دوم یا داروهای آتیپیک برای بهبود نشانه های شناختی در برابر نارسایی ها و عوارضی که ایجاد می کنند, ناچیز و ضعیف است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. آزمون های مداخله ای برای اثربخشی آنتی سایکوز های بالینی ([CATIE trials [NIMH), برتری نسل دوم در برابر نسل اول را در جهت درمان <b>نشانه های شناختی</b> نشان ندادند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>هدف های درمانی آنتی سایکوز ها برای درمان شیزوفرنی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1. مدیریت حملات شدید و حادّ</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. جلوگیری از بازگشت(عود) و بهبود کارکرد روانی-اجتماعی</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">چالش اساسی در این مورد عدم تداوم درمان دارویی است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">انتخاب دارویی برای درمان(ِDrug Choice)</font></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1. پاسخ های پیشین بیمار به درمان</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. درنظر گرفتن عوارض جانبی دارویی در درمان</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">الف. عوارض خارج هرمی؛ مانند هالوپریدول؛ داروی نسل اولی با EPS شدید</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ب. عوارض متابولیکی؛ مانند افرایش وزن؛ &nbsp;کلوزاپین و الانزاپین</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">پ. هاپیر پرولاکتینمیا؛ نسل اول آنتی سایکوزها؛ اثر بر مسیر توبرواینفوندیبولار</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">(از نسل دوم</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;می توان از پالیپریدون و ریسپریدون نام برد.)</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پی نوشت:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر دو نسل داروهای آنتی سایکوز, بر روی نشانه های مثبت شیزوفرنی موثرند.</font></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/JOMjw]</div> text/html 2017-02-10T10:35:52+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ نسل اول و دوم آنتی سایکوزها(2) http://morbido.ir/post/20 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">(Neuroleptic vs. Atypical; First and Second Generations of Anti-Psychotics(2</b></div> <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">همان گونه که در مقاله ی پیشین گزارش شد؛ نسل اول داروهای ضدجنون عوارض جانبی روان شناسی بیش تری نشان می دهند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. عوارض اکستراپیرامیدال(Extra Pyramidal Side Effects)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. عوارض دیس کینزی تاخیری</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3.دیس تونیا(dystonia)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">اما نسل دوم عوارض جانبی متابولیکی بیش تری&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">را دربر دارند. این عوارض متابولیکی شامل؛</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. افزایش سطح قند خون(hyperglycemia)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. افزایش وزن</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. افزایش سطح چربی های خون(dyslipidemia)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">آیا نسل دوم داروهای آنتی سایکوز(SGA) موثرتر از داروهای نسل اول(FGA) اند؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">پژو هش های بالینی نشان نمی دهند که نسل دوم داروهای یاد شده مزیتی بر داروهای نسل اول در درمان علایم منفی و شناختی شیزوفرنی داشته باشند!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در این میان کلوزاپین سودمندی بیشتری در درمان شیزوفرنی مقاوم به درمان داشته است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پی نوشت:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">چکیده ی این دو مقاله با عنوان؛ "نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ نسل اول و دوم آنتی سایکوزها" در همین وبگاه برای علاقه مندان تهیه و تنظیم شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/2rem7]</div> text/html 2017-02-09T22:05:12+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ نسل اول و دوم آنتی سایکوزها(چکیده) http://morbido.ir/post/19 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">A Summary of Neuroleptic against&nbsp;Atypical</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در دو مقاله ی پیشین, بر اساس ویژگی های نسل اول و دوم داروهای ضد جنون, مفهوم نورولپسیس و آتیپیک به روشنی گزارش شد. در این جا بر پایه ی ویدیوی آموزشی, چکیده ی آن چه که بیان شد همراه با نکاتی دیگر خواهد آمد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>الف.</b> نسل اول داروهای ضد جنون؛ آنتاگونیست های "گیرنده ی دوپامینی D2"&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">این داروها همراه با خطر بالای عوارض خارج هرمی(Extra Pyramidal&nbsp;Side Effects) هستند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>ب. </b>نسل دوم داروهای ضد جنون؛ آنتاگونیست های "گیرنده های D2/5HT2A"</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">این داروها همراه با خطر بالاتر متابولیکی و عوارض پایین تر خارج هرمی اند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پی نوشت:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا کنون شواهدی ارایه نشده که داروهای نسل دوم(SGAs) &nbsp;نسبت به داروهای نسل اول(FGAs) برای درمان "نشانه های منفی و شناختی شیزوفرنی" موثرترند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/BKIQ6]</div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div></div> text/html 2017-02-09T18:22:40+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ نسل اول و دوم آنتی سایکوزها! http://morbido.ir/post/18 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Neuroleptic vs. Atypical; First and Second Generations of&nbsp;Anti-psychotics</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">واژه ی نورولپتیک</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">به ویژگی های نسل اول داروهای ضد جنون اشاره دارد. زیرا این داروها(مانند کلرپرومازین و هالوپریدول) باعث تولید نورولپسیس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Neurolepsis) <span lang="AR-SA" dir="RTL">می شوند. نورولپسیس علایم زیر را در بر می گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1. <span lang="AR-SA" dir="RTL">کُندی عصبی-حرکتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Slowing Psycho-motor)</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2. آزام بخشی<span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;هیجانی</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3. <span lang="AR-SA" dir="RTL">بی تفاوتی عاطفی</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در برابر علایم بالا داروهای نسل دوم عوارض خارج هرمی&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">و دیس کینزی دارویی&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL">کمتری بر جای می گذارند؛ کلوزاپین به عنوان نسل دوم یا آتیپیک در دوزهای درمانی چنین ویژگی هایی را نشان می دهد. بنابراین واژه ی آتییپیک معطوف به ویژگی های ذیل می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1. <span lang="AR-SA" dir="RTL">اثربخشی در برابر علایم منفی و شناختی(در اسکیزوفرنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2. <span lang="AR-SA" dir="RTL">نبود افزایش در پرولاکتین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3. <span lang="AR-SA" dir="RTL">اثر بخشی در برابر بیماران مقاوم به درمان</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">شایان ذکر است که مفاهیم یاد شده گاهی به چالش کشیده می شوند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چکیده ی فارماکولوژی داروهای ضد جنون چنین است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">A.</span></b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">نسل اول؛ نورولپتیک ها(آنتی سایکونیک های متعارف یا تیپیک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">همان گونه که بیان شد؛ داروهای این نسل بر روی گیرنده های D2</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">اثرات آنتاگونیستی دارند. علاوه بر این, این داروها گیرنده های موسکارینی, آدرنرژیک آلفا یک و هیستامینی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(H1)&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">را مهار می کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">داروهای نسل اول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(FGA):</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1. <span lang="AR-SA" dir="RTL">کلرپرومازین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2. <span lang="AR-SA" dir="RTL">لوکساپین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3. <span lang="AR-SA" dir="RTL">فلوفنازین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4. <span lang="AR-SA" dir="RTL">پرفنازین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">5. <span lang="AR-SA" dir="RTL">هالوپریدول</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">B.&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نسل دوم؛ آتیپیک ها(آنتاگونیست های سروتونین- دوپامین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">البته تمایل آنتاگونیستی داروهای این نسل برای 5HT2A بیش از D2 گزارش شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">داروهای نسل دوم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(SGA):</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1. <span lang="AR-SA" dir="RTL">کلوزاپین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2. <span lang="AR-SA" dir="RTL">ریسپریدون</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3. <span lang="AR-SA" dir="RTL">پالیپریدون</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4. <span lang="AR-SA" dir="RTL">ایلوپریدون</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">5. <span lang="AR-SA" dir="RTL">کووتیاپین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">6. <span lang="AR-SA" dir="RTL">الانزاپین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">7. <span lang="AR-SA" dir="RTL">زیپرازیدون</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">8. <span lang="AR-SA" dir="RTL">آسناپین</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">9. <span lang="AR-SA" dir="RTL">لورازیدون</span></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">C.</span></b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">نسل سوم؛ آگونیست های نسبی دوپامین(آریپیپرازول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پی نوشت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این مقاله سومین گزارش در مورد داروهای آنتی سایکوز است. مقاله ی پیشین در مورد مسیر های چهارگانه ی دوپامینی در مغز بود. در پی نوشت پیشین اشاره ای نیز به اعتیاد نمودیم. اعتیاد فقط شامل مواد مخدر نمی شود. گستره ی آن به دیگر رفتارهای آدمی نیز تعمیم یافته است. پژوهش های بنیادی در سطح گیرنده ها لایه های پنهان مانده ی آن را بیشتر آشکار خواهد نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;[http://www.aparat.com/v/2oCsH]</o:p></p> text/html 2017-02-08T19:07:06+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور مسیر های دوپامینی در شیزوفرنی و آنتی سایکوزها http://morbido.ir/post/16 <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Dopamine Pathways; Anti-psychotics&nbsp;and Schizophrenia</font></b></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">در مقاله ی پیشین درباره ی "مکانیسم اثر آنتی سایکوزها" از منظر گیرنده های</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "> D2 و 5HT&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">در نسل اول و دوم داروهای ضد جنون گزارشی ارایه نمودیم</span>.&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">در مقاله ی پیشِ رو به مسیر های 4 گانه ی دوپامینی خواهیم پرداخت. مسیر دوپامینرژیک را</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "> dopaminergic projections <span lang="AR-SA" dir="RTL">نیز می نامند. در این گذرگاه مغزی پیام رسانِ عصبیِ دوپامین ساخته و آزاد می شود. این گذرگاه یا مسیر؛ 4 ناحیه در مغز &nbsp;را در بر می گیرد</span>:</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><b>1.<span lang="AR-SA" dir="RTL">مسیر مزولیمبیک(پاداش)؛ علایم مثبت شیزفرنی</span>(mesolimbic pathway or reward pathway)</b></font></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>آناتومی؛</b></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "> VTA(<span lang="AR-SA" dir="RTL">ناحیه تگمنتوم شکمی) را به هسته ی اَکومبَنس متصل می کند</span>.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>فیزیولوژی؛ </b>مسؤول انگیزش, هیجان و پاداش(و نیز&nbsp;علایم مثبت شیزفرنی</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">)</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>پیامد؛</b> آنتاگونیست های</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "> D2 <span lang="AR-SA" dir="RTL">علایم مثبت شیزوفرنی را کاهش می دهند</span>.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><b>2.<span lang="AR-SA" dir="RTL">مسیر مزوکورتیکال؛ علایم منفی شیزوفرنی</span>(mesocortical pathway)</b></font></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt; ">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>آناتومی؛ </b>ناحیه تگمنتوم شکمی(VTA) به قشر پیش پیشانی(PFC)</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>فیزیولوژی؛</b> عملیات اجرایی و شناختی(executive and cognitive functions), هیجان و عواطف</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>پیامد؛</b> کم کنشی این مسیر باعث بروز علایم منفی در شیزوفرنی می گردد</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><b>3.<span lang="AR-SA" dir="RTL">مسیر نیگرواستریاتال؛ عوارض خارج هرمی</span>(nigrostriatal pathway)</b></font></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>آناتومی؛ </b>جسم سیاه(NSP) به هسته ی کودت و پوتامن(caudate nucleus and putamen)</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>فیزیولوژی؛</b> تحرکات هدفمند</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>پیامد؛</b> آنتاگونیست های D2 مانند هالوپریدول باعث علایم خارج هرمی(pseudoparkinsonism) و دیس کینزی دارویی(TD) می گردند.</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">4.<span lang="AR-SA" dir="RTL">توبِرو اینفوندیبولار</span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">(tuberoinfundibular&nbsp;)</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">؛ هایپر پرولاکتینمیا</span></b></font></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>آناتومی؛</b> هیپوتالاموس به ناحیه ی اینفوندیبولار</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>فیزیولوژی؛</b> دوپامین با قدرت از ترشح پرولاکتین جلوگیری می کند</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>پیامد؛</b> آنتاگونیست های</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;D2 <span lang="AR-SA" dir="RTL">سطح پرولاکتین را افزایش می دهند</span>.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">پی نوشت</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">:</span></b></font><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">مسیر های دوپامینرژیکی نقش کلیدی در چگونگی بازنمایی هیجان ها, تکانش گری و &nbsp;ادراک از لذت/پاداش دارند. در این باره بیشتر بررسی و گزارش خواهیم نمود. مسیر یاد شده در اعتیاد نقش مهمی بازی می کند. بنابراین پژوهش بر روی گیرنده های</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "> D2/D4&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">در سطح ملّی&nbsp;و ناهمگنی احتمالی در توزیع و پراکنش آن ها می تواند راهنما و راهگشای این امر خطیر باشد</span>.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"> </p><p style="text-align: justify; ">[http://www.aparat.com/v/JVYKA]</p> text/html 2017-02-07T17:50:02+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور مکانیسم اثر داروهای آنتی سایکوز http://morbido.ir/post/15 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">!Anti-psychotic Mechanism of Action</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">دکتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Flavio Guzman <span lang="AR-SA" dir="RTL">رزیدنت روان پزشکی بیمارستان دکتر کارلوس پری یِرا در مِندوزا آرژانتین آموزش های جالب توجهی در مورد مکانیسم اثر داروهای روان گردان ارایه می نماید. در این فصل به مکانیسم اثر داروهای نسل اوّل و دوّم ضد جنون در سطح گیرنده های دوپامینی و 5 هیدروکسی تریپتامین(5HT)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;می پردازد. مکانیسم اثر ضد سایکوز ها را ناظر بر فرضیه ی دوپامینی جنون با توجه به اثر داروهای یاد شده در 2 سطح, بررسی می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1.<span lang="AR-SA" dir="RTL">آنتاگونیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> D2</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>2.<span lang="AR-SA" dir="RTL">آگونیست نسبی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> D2</b></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سپس در مورد بیش کُنِشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Over-activity) <span lang="AR-SA" dir="RTL">در مسیر مزولیمبیکیِ دوپامین بحث می کند</span>...</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">[http://www.aparat.com/v/5en2p]</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پی نوشت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در صورت تمابل ادامه ی ویدیو را ببینید و نظرات خود را برای ما بنویسید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> text/html 2017-01-30T14:08:32+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور تفکر انتقادی(خردورزی روشمند) http://morbido.ir/post/14 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">!Critical Thinking</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">زندگی گذرگاه فراخی نیست! خط سیر آن از آغاز تا پایان؛ مسیر گزینه هاست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">گزینه ها و گزیده ها؛ نقشه ی زندگی را نقش می زنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!&nbsp;</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">1. <span lang="AR-SA" dir="RTL">گُزینه؛ دوراهی(دو گانه ها و چند گانه ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">2. <span lang="AR-SA" dir="RTL">گُزیده؛ با شناخت آغاز می شود و با داوری و قضاوت پایان می گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">گویی از دو گانه ی <b>گُزینه/گُزیده</b> راه رهایی وجود ندارد؛ همراهی همزاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">بهبود تفکر انتقادی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">سامانتا آگوس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Samantha Agoos) <span lang="AR-SA" dir="RTL">پنچ توصیه را برای بهبود تفکر انتقادی ارایه می دهد. تفکر انتقادی روشی است برای اندیشیدن بر پایه ی خِرَد حساب گر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اندیشه ورزی رَوِشمند؛ همان گونه که یک دانشمند از مشاهده و فرضیه به نظریه علمی دست می یاید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">پنج توصیه یاد شده عبارت اند از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">1. <span lang="AR-SA" dir="RTL">پروراندن پرسش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Formulate your question)</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">برای گزینش از بین دو گزینه بررسی مواردی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(items) <span lang="AR-SA" dir="RTL">اولویت دارند که بهتر بتوانند نیاز شما را برآورده کنند. دست یابی به پرسش درست جهت گیری دقیق به سوی خواسته و انتظار شما را نشان می دهد. کلید جادویی در پرسش شما نهفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">2. <span lang="AR-SA" dir="RTL">جمع آوری داده ها و اطلاعات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Gather the information)</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">یک پژوهش گر برای گردآوری اطلاعات به مقاله ها ی معتبر رجوع می کند. متخصصین هر رشته نیز منابع ارزشمند دسترسی به داده ها ی به روز شده می باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">3. <span lang="AR-SA" dir="RTL">به کارگیری داده ها و اطلاعات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(َApply the information)</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اطلاعات گردآوری شده در راستای پرسش آغازین تعبیر و تفسیر می شوند. بهره گیری از داده ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">راز کلید جادویی پرسش گری را نشان می دهد. شکل دهی به داده ها و برداشت از مفاهیم درونی آنها نشان دهنده ی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">فراشناخت(شناخت از کارکرد سازه های ذهنی) پرورش یافته در شماست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">4. <span lang="AR-SA" dir="RTL">سنجش پیامد ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Consider the implications)</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">گاهی برگزیدن یک گزینه خیلی دلچسب به نظر می آید اما در میدان عمل نتایج ناگواری دارد. خوردن یک بستنی در روز می تواند کلسیم بدن را تامین کند اما در پایان یک ماه 3 کیلوگرم اضافه وزن به همراه دارد.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">5. <span lang="AR-SA" dir="RTL">رصد کردن چشم انداز از دیدگاهی دیگر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Explore other points of view)</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">نشستن بر دیده ی دیگری یا اندیشیدن از منظری دیگر, شما را از یک جانبه نگری دور می کند. رعایت دیگری و دیگران کارکرد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">پی نوشت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">گزینه ها, بچه ها را هم رها نمی کنند؛ سیب یا توپ؟ و شگفت آن که بچّه ی آدمیزاد &nbsp;توپ را بر می دارد و به جای سیب به توپ گاز می زند! باور کنیم, خلاقیت در بچه ها بیش از بزرگسالان به چشم می آید! و نظام آموزش رسمی به هر کجا پای بگذارد, پای تست زنی و گزینه هم به آن جا باز می شود. و دور باطلی که پایان ندارد! برگزیدگان تست زنی؛ قهرمانان خلاقیّت و نوآوری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!&nbsp;</span></font><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[http://www.aparat.com/v/1hRfw]</p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> text/html 2017-01-23T11:47:08+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور شیزوفرنی چیست؟ http://morbido.ir/post/12 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">?What is Schizophrenia</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(<b>DSM-5</b>), "طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روان پریشی دیگر" را در پنج زمینه مشخص می کند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. هذیان ها(delusions)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. توهمات(hallucinations)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. تفکر و گفتار آشفته</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">4. رفتار حرکتی نابهنجار(catatonic behavior)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">5. نشانه های منفی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;راهنمای تشخیصی یاد شده در مورد انواع فرعی, ویژگی های تشخیصی, شکل گیری و روند, پیش آگهی ها و شیوع طیف اسکیزوفرنی, اختلال اسکیزوتاپیال(شخصیت) و موارد دیگر,&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">به تفضیل بحث می نماید.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در کلاس های درس گاهی زمینه های تشخیصی اسکیزوفرنی به دو دسته تقسیم می شوند:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1. نشانه های مثبت(هذیان و توهم)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. نشانه های منفی</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در این ویدیوی آموزشی تقسیم بندی زمینه ها ی شیزوفرنی به گونه ی دیگری است:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1. نشانه های مثبت</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">(هذیان و توهم)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. نشانه های منفی</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">3. نشانه های سازمان نیافته(طبقه بندی نشده یا فاقد سازمان)</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">(بنابراین دسته ی سوم می تواند دربرگیرنده ی تفکر(گفتار) آشفته و رفتار حرکتی نابهنجار باشد.)</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;نشانه های مثبت در </span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تفسیر فرد از واقعیت (different interpretation of reality)</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"> تفاوت های چشمگیری به وجود می آورد. در توهم شنیداری فرد صدایی را می شنود که وجود خارجی ندارد. این اختلال می تواند با توهم در دیدن و بویایی نیز همراه شود. حتی امکان دارد هذیان های ربایش فکر، کنترل و مورد جاسوسی قرار گرفتن نیز خودنمایی کنند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">نشانه های منفی شاملِ <b>نبودِ احساس لذت و شادی</b>, <b>کاهش بروز هیجان و گفتار</b> &nbsp;و به ویژه <b>از دست رفتن تماس چشمی</b> در برخورد های اجتماعی می باشد. کار به جایی می رسد که فرد به بهداشت خود نیز بی توجه می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">نشانه های سازمان نیافته در <b>رفتار های عجیب و غریب</b> و واکنش های نامناسب در موقعیت های اجتماعی نمود می یابد. حتی امکان دارد فردِ دچارِ اختلال در واکنش به یک موقعیت عاطفی غمناک, ناخودآگاه بخندد!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">چکیده ی این 3 نشانه چنین است:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. نشانه های مثبت؛ دگرگونی تفسیر از واقعیت</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">(هذیان و توهم)&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. نشانه های منفی؛ در هم ریختگی رفتار های روزمره مانند بی توجهی به بهداشت فردی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3. نشانه های سازمان نیافته؛ آشفتگی ارتباطات و کارکرد اجتماعی فرد (نبودِ تماس چشمی)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در انتهای ویدیو به اسکیزوفرنی فُرم (schizophreniform disorder؛ شیزوفرنی ای که بین 1 تا 6 ماه طول می کشد!) و شیزوفرنی اَفِکتیو( schizoaffective disorder؛ در هم تنیده ای از نشانه های مثبت و منفی, سازمان نیافته و همچنین افسردگی یا مانیا و یا هر دو!)&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اشاره ی گذرایی دارد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>پی نوشت:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">این ویدیو صرفا کاربرد آموزشی دارد. برای تشخیص و درمان مراجعه به متخصص الزامی است.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/y5c9v]</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>منبع</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="display: inline !important;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><a href="http://www.dsm5.org/psychiatrists/practice/dsm" target="" title="">http://www.dsm5.org/psychiatrists/practice/dsm</a></font></div></div><div style="text-align: justify;"><div style="display: inline !important;"><br></div></div><a href="http://www.dsm5.org/psychiatrists/practice/dsm" target="" title=""><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"></font></div></a><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.agahbookshop.com/popup.aspx?src=images/Product/large/23957.jpg" target="" title=""><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">http://www.agahbookshop.com/popup.aspx?src=images/Product/large/23957.jpg</font></div><div></div></a></div><div>&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2017-01-14T12:04:34+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور The importance of metacognition in the projection of differentiation theory http://morbido.ir/post/11 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">َاهَمیَّتِ فَراشِناخت در</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(255, 192, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>«</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">نَظَریّه یِ فَرافِکنیِ تَمایُز</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(255, 192, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>»</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">به طور ساده, شناختن شناخت را فراشناخت می گویند. روانشناسی مدرن&nbsp;<b>شناخت</b>&nbsp;را برآمده ی از 3 مؤلفه می داند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL">توجه, ادراک و حافظه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</b><span lang="AR-SA" dir="RTL">بنابراین شناخت به پردازش داده ها در سازه های ذهنی اشاره می کند و فراشناخت؛ تلاشی است برای آگاهی از نظامی که در آن شناخت صورت می گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">در شناخت, جهت بُردار دریافت آگاهی از داده های پیرامونی(شیء یا اُبژه) است, امّا بازبینی چگونگی کارکرد ذهن در پردازش داده های دریافتی یاد شده را فراشناخت می گویند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">شناخت؛&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL">دریافت, پردازش, نگهداری و انتقال داده ها و<b>&nbsp;</b></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">فراشناخت؛&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL">رصد و نظارت بر آنها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;"<span lang="AR-SA" dir="RTL">فلسفه ی مضاف" و نیز "معرفت شناسی" واژگان فنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(terminology) <span lang="AR-SA" dir="RTL">فلسفی اند که &nbsp;به شناختنِ شناخت اشاره دارند, که آن را به مجال و حوصله ی دیگری وامی گذاریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">نقش فرافکنی یا بازنمایی برای شناخت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">بازنمایی داده ها و داشته های ذهن بر یک پرده, مانند آن چه در هنر(نگارگری, سینما و ...) رخ می دهد؛ کنشی است برای شناخت! به سخن دیگر؛ هنر به مثابه بازنمایی و فرافکنی ذهن بر پیرامون(بوم نقاشی, پرده سینما یا هر ابژه ی دیگر) همزمان هم شناخت و هم فراشناخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">را در بر می گیرد. و بی هیچ پرده پوشی می توان گفت: هنر؛ رصدگری ذهن(سوبژه) است بر پیرامون(ابژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)!&nbsp;<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">در فراشناخت, رصد شناخت و نظارت بر پردازش گری ذهن در همان ذهن انجام می شود, اما با بازنمایی داده ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">بر پیرامون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<span lang="AR-SA" dir="RTL">مثالِ هنر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>),&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">فرآورده های ذهنی نقشی نو می آفرینند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;<b>"<span lang="AR-SA" dir="RTL">نظریه ی فرافکنی تمایز"؛ آدمی تمایز تحمیل شده را بر پیرامون بازنمایی می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">تمایز؛ مهم ترین و بیش ترین موضوعی که آدمی رادرگیر نموده است . تمایز در همه ی ابعاد زندگی بشری خود را به رخ می کشد. پیش از تولد, تمایز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(differentiation) <span lang="AR-SA" dir="RTL">یاخته ها و سلول ها را به سوی تخصصی شدن(کارویژگی) پیش می برد و در این راه بافت ها و اندام ها در قالب یک موجود زنده شکل می گیرند. در این میان, "دگربودگی" از "مادر و پیرامون"&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">بر جنین(رویان)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">روز به روز بیشتر تحمیل می شود و تولد؛ امتداد فرایند "دیگربودگی" در حوزه های شناختی, رفتاری و عاطفی</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تمایز و دیگربودگی تحمیل شده را, آدمی بر خود و پیرامون بازنمایی می کند. زبان نقش مهمی در &nbsp;بازنمایی و فرافکنی تمایز دارد. زبان؛ اشیاء را نام می نهد و طبقه بندی می کند. کنش زبان در تمایز و طبقه بندی؛ دانش, فن آوری و تمدن را پیشِ روی آدمی می نهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">زبان از دید روان شناسی مدرن ابزاری برای بیان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<span lang="AR-SA" dir="RTL">ویگوتسکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">و تفکر(پیاژه) به حساب می آید. اما از دیدگاه فراشناختی, زبان و نوشتار همان نقشی را دارند که پرده در هنر(نگارگری, سینما و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...).<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">زبان و نوشتار, هم تمایز را فرافکنی می نمایند و هم فراشناخت را به ارمغان می آورند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">پی نوشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">ابزار و روش شناخت را آفریدگار در انسان این گونه نهادینه کرده است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!&nbsp;</b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">حضرت داوود(ع) از پروردگار بپرسید: آفرینش از بهر چه بود؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">خداوند فرمود: گنجی پنهان بودم, دوست داشتم تا شناخته شوم! پس آفریدم خَلق را تا مرا بشناسند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">در ذات شناخت از دیدگاه انسان تمایز و تفاوت گذاری نهادینه شده است. گویی این "تمایز و فرافکنی آن بر خود و پیرامون" روش خداوند است تا خلق او را بشناسند. آیا راهی دیگر برای انسان(به طور عام) وجود دارد تا از خود به خدا برسد الّا با شناخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!&nbsp;</font><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">مین تاژ30؛ چکیده ی مقاله ی بالا می باشد!</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">[http://www.aparat.com/v/PFvr2]</p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> text/html 2017-01-05T00:48:57+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور نظریه فرافکنی تمایز 2 http://morbido.ir/post/10 <div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>Projection of Differentiation Theory</b></font></div><div class="vone__info-tab js__tab-content tab-content" id="js__vone__info-tab" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><div class="vone__desc" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 2;"><span style="color: rgb(33, 33, 33);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">نظریه فرافکنی تمایز؛ آدمی تمایزرا بر" خود" و "دیگران" فرافکنی می کند. کسب هویت (کسب هویت چهار گانه ی مشهور در نوجوانی) نمونه ای از فرافکنی تمایز بر خود و تخصصی شدن هر چه بیشتر در حوزه دانش و فن آوری نمونه ی فرافکنی تمایز بر "دیگران" یا "پیرامون" به حساب می آید. به دیگر سخن, آدمی هر چه بر او می رود را بر "خود" و "پیرامون" فرافکنی می کند.</font></span></div><div class="vone__desc" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 2;">[http://www.aparat.com/v/fPU9F]</div></div> text/html 2016-12-27T13:49:04+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور کافکا اِسک و بوروکراسی http://morbido.ir/post/9 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><a href="http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2158379X.2016.1191161" target="" title="">Kafkaesque&nbsp;power and bureaucracy</a>&nbsp;</b></font><br><div><br></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">استعاره ی "کافکا&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اِسک" ذهن نظریه پردازان "سازمانی" را دهه ها به خود جذب کرده بود. رویکرد &nbsp;نقد و استعاره ای از(واژه ی)&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;"کافکا&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اِسک", جنب و جوشی را برای فهم &nbsp;درباره ی " سازماندهی" به راه انداخته بود, اما با "آنالیز تجربی سیستماتیک" تکمیل نشده بود. اخیرا گامی در این جهت و با یک مطالعه ی استقرایی برداشته شده است. این مطالعه برای این بود که دریابد؛ مردم چگونه با بوروکراسی "</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">کافکا&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اِسک" تعامل &nbsp;و آن را تجربه می کنند. برای این منظور, شهروندان و ارباب رجوعی(مشتریانی) که "اثر سازمان&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">کافکا&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اِسک" را در روند برساخت آن(process and practice) تجربه کرده اند مورد پژوهش قرارگرفتند. داده های به دست آمده پرده از 3 تأثیر مهم بوروکراسی کافکایی برداشتند:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>1. ناکنش وری (غیر فعال بودن)</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>2. درماندگی</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>3. بی معنایی</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">فرانس کافکا(1883-1924) و ماکس وبر(1864-1920), هر دو معاصر بودند. هر دو به گونه ای به مدرنیته ی صنعتی روزگار خویش جذب شدند و هر کدام به شیوه ی خود درک عمیقی از بوروکراسی داشتند. کافکا و وبر در میان مهم ترین نویسندگان قرن 20ام بودند که درباره ی "سازمان" و "بوروکراسی" &nbsp;پژوهش و نگارش نمودند. به رغم این شباهت ها, رویکردشان اغلب متفاوت است. بیشترین شباهت این دو در موفقیت آکادمیک, نویسندگی پرکار و نیز پشرو بودن در جامعه شناسی است و البته هر دو از نوروز(neurosis) رنج می بردند. در حالی که یکی نویسنده ی رمان وداستان کوتاه بود و هرگز روی موفقیت را در زندگی خود ندید و البته افسرده و رنجور نیز بود. گرچه هر دو درباره ی بوروکراسی نگران بودند, اما رویکردشان در این مقوله کاملا با یکدیگر متفاوت بود. وبر از اجتناب ناپذیری برتری تکنیکی بوروکراسی سخن می راند و "قفسه ی آهنینی" &nbsp;که بوروکراسی تولید می کند را نیز همزاد و همراه آن می دانست. در برابر وبر, داستان طعنه آمیز کافکا &nbsp;درون "قفس آهنین بوروکراسی" را توصیف می کرد. کافکا زیستن &nbsp;درون قفس آهنین یاد شده را تیره, تار و بیهوده می دانست. وبر از عقلانیت بوروکراسی و کافکا از دهلیز های تاریک آن سخن می گفت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;بر اساس رویکرد انتقادی کافکا به بوروکراسی, صفت&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"<b>کافکا&nbsp;</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>اِسک</b>" برای توصیف وضعیتی به کار می رود که شهروندان و ارباب رجوع (مشتریان) احساس می کنند در یک دور باطل(معیوب) که به وسیله قوانین بوروکراسی به وجود آمده است به دام افتاده اند و راهی برای خلاصی از آن نمی یابند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>پی نوشت:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">نوح تاولین در این ویدیو می خواهد مفهوم&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"کافکا&nbsp;اِسک" و قدرت آن در بوروکراسی را نشان دهد. برای این هدف او در آغاز کار به داستان محاکمه ی(The Trial) کافکا می پردازد. در این داستان فردی بی گناه در جایی نامعلوم و به دلیلی نامعلوم بازداشت می شود. قهرمان داستان (Protagonist) آن کا (K) نام دارد. درونمایه ی داستان همان ابهام و تاریکی یاد شده در بالاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">سپس پیچیدگی و دور باطل بوروکراسی را به تصویر می کشد. قهرمان های داستان های کافکا افرادی اند که در زندگی خود غیر منطقی بودن بوروکراسی را در رویارویی با موانع آن به خوبی درک کرده اند. داستان پوسیدون(Poseidon) داستان فردی است که در خود(Ego) فروافتاده است و به تعبیر یونگ نمایانگر فردی است که هویت اش برآمده از نقاب اش(Persona) می باشد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">رمان کوتاه (The Metamorphosis) یا مسخ کافکا داستان فروشنده ی جوانی است که صبح که از خواب بیدار می شود تبدیل به حشره ای نفرت انگیز شده است. سپس هنرمند گرسنه (A Hunger Artist) پای به میدان می گذارد که در پایان شگفتی خواننده را بر می انگیزد. زیرا قهرمان داستان فقط به این دلیل غذا نمی خورده که غذایی را که دوست داشته به دست نمی آورده است! بوروکراسی برآمده از نظام های قانونی نه تنها ناکارآمد و درمانده اند بلکه درماندگی را بر انسان امروزی تحمیل می کند. هویت فرد اگر برآمده ی از نقاب(Persona) وی باشد سقوط حتمی است!&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/mW58G]</div><div><br></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مین تاژ30 دور معیوب بوروکراسی را به تصویر می کشد!</b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div>[http://www.aparat.com/v/9Clmq]</div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>منابعی برای مطالعه بیشتر:</b></span></div><div><a href="http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2158379X.2016.1191161" target="" title="">http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2158379X.2016.1191161</a></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><br></div> </div> text/html 2016-12-21T19:04:09+01:00 morbido.ir جهانشا مهدوی پور اثر تماشاگر(Bystander Effect) http://morbido.ir/post/8 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: large; font-weight: bold;">سندرم جینوویزی</font><font size="4"><b><a href="http://www.nytimes.com/1984/03/12/nyregion/20-years-after-the-murder-of-kitty-genovese-the-question-remains-why.html?pagewanted=2" target="" title=""><font color="#000000"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><i>Genovese syndrome</i>)</font></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;یا<i>&nbsp;</i></font><a href="https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/sommersemester2012/schluesselstudiendersozialpsychologiea/fischerkruegergreitem_bystandermetaana_psybull2011.pdf" target="" title=""><font color="#000000"><i>اثر تماشاگر</i></font></a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;سال 1964 میلادی,</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; شب 13 مارس در محله ی کویینز (Queens) نیویورک, به&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">کیتی&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">جینوویزی (</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;Catherine Genovese</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">) در برابر دیدگان 38 همسایه اش تجاوز شد و به قتل رسید. کسی به داد او نرسید تا کار از کار گذشت!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اثر تماشاگر از دیدگاه روان شناسی اجتماعی به پدیده ای گفته می شود که احتمال کمک فیزیکی افراد حاضر در صحنه جرم &nbsp;کاهش می یابد. افراد حاضر در صحنه, نقش تماشاگران منفعل را بازی می کنند. پژوهش ها نشان می دهند با افزایش تعداد افراد حاضر در صحنه احتمال کمک و یاریگری کاهش می یابد! زیرا &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">افراد حاضر در صحنه می پندارند که&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سهم مسؤولیت اجتماعی شان &nbsp;برای کمک به فرد قربانی کمتر می شود. به دیگر سخن, هر فرد حاضر در صحنه جرم چشم به دیگری دارد تا کاری کند اما &nbsp;هیچ کس برای کمک رسانی به قربانی پای پیش نمی گذارد. و در پایان وجدان جمعی این گونه آرام می گیرد: کسی کاری نکرد! من هم یکی از آن ها!&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">این پدیده هسته مرکزی دیگری نیز دارد. فرد ناظر در صحنه می پندارد که تلاش او در هر حال ثمری ندارد. و این بی تفاوت انگاری برای کمک رسانی به دیگران می تواند با درماندگی آموخته شده نیز در ارتباط باشد. با توجه به چهارگانه سلامت روان؛ زندگی معنا دار, تعلق داشتن, عزت نفس و کنترل &nbsp;می توان گفت: هر چه فرد حس کنترل پیش آیند ها ی زندگی واقعی را از دست دهد در مسؤولیت های اجتماعی به تماشاگری روی می آورد و از تلاش و امید دست می کشد.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در سال 2009, دومینیک برونر (</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">Dominik Brunner</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">) در ایستگاه قطاری در آلمان تلاش نمود که بچه ای را از دست 2 جوان 18 ساله ی خلافکار نجات دهد. او به دست آن 2 جوان کشته شد اما کسی برای کمک به او کاری نکرد به جز تماشاگری!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">پس از قتل فجیع کیتی در سال 1964 دو پژوهشگر به نام های "بیب لاتان" و "جان دارلی" (</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">Bibb Latane´ and John Darley</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">) در سال 1968 آزمایش جالبی را در دانشگاه کلمبیا ترتیب دادند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">آنها شرکت کننده را در اتاقی پر از کاغذ تنها می گذاشتند و سپس اتاق با دود بی ضرری پر می شد. نتایج نشان داد که فردی که تنها بود زودتر ورود دود به اتاق را گزارش می نمود و شرکت کنندگانی که به صورت گروهی در اتاق بودند ورود دود به اتاق را دیرتر به &nbsp;پژوهشگر گزارش می کردند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">پژوهش های اخیر در مورد&nbsp;</span><a href="https://www.researchgate.net/publication/258448660_Cyberbullying_on_social_network_sites_An_experimental_study_into_bystanders'_behavioural_intentions_to_help_the_victim_or_reinforce_the_bully" target="" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000000" size="4"><i>"اثر تماشاگر"</i> و <i>"قلدری سایبری"</i></font></a><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;نمایانگر نیمه تاریک شبکه های اجتماعی می باشد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>پی نوشت:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">شاید بتوان به<b>&nbsp;</b></font><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=video&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjryofkkIbRAhXWMlAKHevGD2kQtwIIGTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2Fvideos%2Fworld%2F2016%2F12%2F19%2Fturkey-russian-ambassador-assassinated-orig-mg.cnn&amp;usg=AFQjCNEbdCCoumvDO4Xq3Ncy8tNGX4phEA&amp;bvm=bv.142059868,d.ZWM" target="" title=""><font color="#000000" size="4"><i>قتل سفیر روسیه در ترکیه</i></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><i>&nbsp;</i>به عنوان نمونه ای دیگر از&nbsp;</font><a href="https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/sommersemester2012/schluesselstudiendersozialpsychologiea/fischerkruegergreitem_bystandermetaana_psybull2011.pdf" target="" title=""><font color="#000000" size="4"><i>پدیده ی یاد شده</i></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;اشاره کرد!</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/0Uius]</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>